Política de privadesa, bases legals i drets d’imatge

En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002, INFORMEM a la persona interessada que les dades de caràcter personal que facilita, inclosa l’adreça electrònica, i que resulten necessàries per la formalització de la inscripció, la gestió administrativa, la resolució de consultes que es puguin plantejar, com també l’execució i el desenvolupament de la relació acadèmica que la persona interessada manté amb la CÀTEDRA CERVERA Emili Pujol (d’ara endavant, Càtedra), s’incorporen en un fitxer automatitzat, la titularitat i la responsabilitat del qual corresponen a la Càtedra.

D’acord amb la normativa vigent, el fet de realitzar la inscripció, implica la AUTORITZACIÓ a la CÀTEDRA CERVERA Emili Pujol per a la difusió de les activitats que es duen a terme en el certamen per mitjà de material gràfic i/o audiovisual on hi pugui aparèixer, i alhora es cedeixen a la Càtedra els drets audiovisuals i d’explotació d’imatge en les modalitats de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública a través d’Internet, televisió, ràdio o qualsevol altre mitjà que garanteixi la qualitat del producte emès, sense limitació temporal.

En cas de ser menor d’edat, el fet de realitzar la inscripció, implica la AUTORITZO a la CÀTEDRA CERVERA Emili Pujol (d’ara endavant, Càtedra) a fixar els horaris de les activitats programades, així com també a delimitar els horaris d’arribada al lloc de residència, a l’hora que deslliuro de tota responsabilitat la Càtedra dels danys que pugui causar o pugui sofrir el meu fill/a dins i fora de l’horari del programa